LOẠI
GỬI
NHẬN
Vãng Lai
Đồng
Bạc
Tỷ Giá
Cập Nhật Lúc
TỪ
ĐẾN
TỪ
ĐẾN
TỪ
ĐẾN
MUA VND BTC - - - - - - 86,673,047 25 giây trước
MUA VND ETH - - - - - - 2,848,691 25 giây trước
MUA VND XRP - - - - - - 7,565 25 giây trước
MUA VND WMZ - - - - - - 24,327 25 giây trước
MUA VND USDT - - - - - - 24,605 25 giây trước
MUA VND PM - - - - - - 25,044 25 giây trước
BÁN BTC VND - - - - - - 78,418,471 25 giây trước
BÁN ETH VND - - - - - - 2,577,387 25 giây trước
BÁN XRP VND - - - - - - 7,051 25 giây trước
BÁN WMZ VND - - - - - - 22,909 25 giây trước
BÁN USDT VND - - - - - - 22,261 25 giây trước
BÁN PM VND - - - - - - 23,118 25 giây trước
ĐỔI BTC ETH - - - - - - 28.9043 25 giây trước
ĐỔI BTC XRP - - - - - - 10,789.29 25 giây trước
ĐỔI BTC WMZ - - - - - - 3,390.17 25 giây trước
ĐỔI BTC USDT - - - - - - 3,346.51 25 giây trước
ĐỔI BTC PM - - - - - - 3,290.70 25 giây trước
ĐỔI ETH BTC - - - - - - 31.9469 25 giây trước
ĐỔI ETH XRP - - - - - - 358.31 25 giây trước
ĐỔI ETH WMZ - - - - - - 110.28 25 giây trước
ĐỔI ETH USDT - - - - - - 109.99 25 giây trước
ĐỔI ETH PM - - - - - - 109.28 25 giây trước
ĐỔI XRP BTC - - - - - - 11,576.01 25 giây trước
ĐỔI XRP ETH - - - - - - 384.16 25 giây trước
ĐỔI XRP WMZ - - - - - - 3.34 25 giây trước
ĐỔI XRP USDT - - - - - - 3.29 25 giây trước
ĐỔI XRP PM - - - - - - 3.38 25 giây trước
ĐỔI WMZ BTC - - - - - - 3,599.87 25 giây trước
ĐỔI WMZ ETH - - - - - - 118.32 25 giây trước
ĐỔI USDT BTC - - - - - - 3,698.78 25 giây trước
ĐỔI USDT ETH - - - - - - 121.57 25 giây trước
ĐỔI USDT XRP - - - - - - 3.09 25 giây trước
ĐỔI PM BTC - - - - - - 3,530.64 25 giây trước
ĐỔI PM ETH - - - - - - 116.04 25 giây trước
ĐỔI PM XRP - - - - - - 3.15 25 giây trước

GIẢI THÍCH :
  1. Vãng Lai là mức giới hạn giao dịch áp dụng cho khách hàng vãng lai, không đăng ký tài khoản tại dịch vụ. Khách hàng đã đăng ký tài khoản sẽ được áp dụng các mức giới hạn giao dịch Đồng (chưa xác thực tài khoản), và Bạc (đã xác thực tài khoản).