LOẠI
GỬI
NHẬN
Vãng Lai
Đồng
Bạc
Tỷ Giá
Cập Nhật Lúc
TỪ
ĐẾN
TỪ
ĐẾN
TỪ
ĐẾN
MUA VND BTC - - - - - - 96,291,414 35 giây trước
MUA VND ETH - - - - - - 3,281,833 35 giây trước
MUA VND XRP - - - - - - 7,212 35 giây trước
MUA VND WMZ - - - - - - 24,321 35 giây trước
MUA VND USDT - - - - - - 24,443 35 giây trước
MUA VND PM - - - - - - 25,039 35 giây trước
BÁN BTC VND - - - - - - 87,120,804 35 giây trước
BÁN ETH VND - - - - - - 2,969,277 35 giây trước
BÁN XRP VND - - - - - - 6,722 35 giây trước
BÁN WMZ VND - - - - - - 22,905 35 giây trước
BÁN USDT VND - - - - - - 22,115 35 giây trước
BÁN PM VND - - - - - - 23,113 35 giây trước
ĐỔI BTC ETH - - - - - - 27.8737 35 giây trước
ĐỔI BTC XRP - - - - - - 12,573.36 35 giây trước
ĐỔI BTC WMZ - - - - - - 3,767.20 35 giây trước
ĐỔI BTC USDT - - - - - - 3,742.50 35 giây trước
ĐỔI BTC PM - - - - - - 3,656.66 35 giây trước
ĐỔI ETH BTC - - - - - - 30.8078 35 giây trước
ĐỔI ETH XRP - - - - - - 432.99 35 giây trước
ĐỔI ETH WMZ - - - - - - 127.07 35 giây trước
ĐỔI ETH USDT - - - - - - 127.55 35 giây trước
ĐỔI ETH PM - - - - - - 125.93 35 giây trước
ĐỔI XRP BTC - - - - - - 13,490.17 35 giây trước
ĐỔI XRP ETH - - - - - - 464.24 35 giây trước
ĐỔI XRP WMZ - - - - - - 3.51 35 giây trước
ĐỔI XRP USDT - - - - - - 3.42 35 giây trước
ĐỔI XRP PM - - - - - - 3.54 35 giây trước
ĐỔI WMZ BTC - - - - - - 4,000.22 35 giây trước
ĐỔI WMZ ETH - - - - - - 136.34 35 giây trước
ĐỔI USDT BTC - - - - - - 4,136.44 35 giây trước
ĐỔI USDT ETH - - - - - - 140.98 35 giây trước
ĐỔI USDT XRP - - - - - - 3.22 35 giây trước
ĐỔI PM BTC - - - - - - 3,923.30 35 giây trước
ĐỔI PM ETH - - - - - - 133.71 35 giây trước
ĐỔI PM XRP - - - - - - 3.30 35 giây trước

GIẢI THÍCH :
  1. Vãng Lai là mức giới hạn giao dịch áp dụng cho khách hàng vãng lai, không đăng ký tài khoản tại dịch vụ. Khách hàng đã đăng ký tài khoản sẽ được áp dụng các mức giới hạn giao dịch Đồng (chưa xác thực tài khoản), và Bạc (đã xác thực tài khoản).