Phương Thức Cố Định Phần Trăm Tối Thiểu Tối Đa Hạn Thanh Toán
USDT.BTC 0.0 0.05 0.0 0.0 15 Phút
USDT.ETH 0.0 0.05 0.0 0.0 15 Phút
USDT.VND 0.0 0.05 0.0 0.0 15 Phút
BTC.VND 0.0 0.05 0.0 0.0 15 Phút
BTC.ETH 0.0 0.05 0.0 0.0 15 Phút
BTC.USDT 0.0 0.05 0.0 0.0 15 Phút
ETH.BTC 0.0 0.05 0.0 0.0 15 Phút
ETH.USDT 0.0 0.05 0.0 0.0 15 Phút
ETH.VND 0.0 0.05 0.0 0.0 15 Phút
VND.BTC 0.0 0.05 0.0 0.0 15 Phút
VND.ETH 0.0 0.05 0.0 0.0 15 Phút
VND.USDT 0.0 0.05 0.0 0.0 15 Phút
PM.VND 0.0 0.04 0.0 0.0 15 Phút
VND.PM 0.0 0.04 0.0 0.0 15 Phút
VND.WMZ 0.0 0.03 0.0 0.0 15 Phút
WMZ.VND 0.0 0.03 0.0 0.0 15 Phút
BTC.PM 0.0 0.04 0.0 0.0 15 Phút
PM.BTC 0.0 0.03 0.0 0.0 15 Phút
ETH.PM 0.0 0.03 0.0 0.0 15 Phút
PM.ETH 0.0 0.03 0.0 0.0 15 Phút
XRP.VND 0.0 0.04 0.0 0.0 15 Phút
VND.XRP 0.0 0.03 0.0 0.0 15 Phút
XRP.BTC 0.0 0.03 0.0 0.0 15 Phút
XRP.ETH 0.0 0.04 0.0 0.0 15 Phút
XRP.PM 0.0 0.03 0.0 0.0 15 Phút
XRP.WMZ 0.0 0.04 0.0 0.0 15 Phút
XRP.USDT 0.0 0.03 0.0 0.0 15 Phút
BTC.XRP 0.0 0.04 0.0 0.0 15 Phút
ETH.XRP 0.0 0.03 0.0 0.0 15 Phút
PM.XRP 0.0 0.04 0.0 0.0 15 Phút
USDT.XRP 0.0 0.03 0.0 0.0 15 Phút
BTC.WMZ 0.0 0.03 0.0 0.0 15 Phút
WMZ.ETH 0.0 0.03 0.0 0.0 15 Phút
ETH.WMZ 0.0 0.04 0.0 0.0 15 Phút
WMZ.BTC 0.0 0.03 0.0 0.0 15 Phút

GIẢI THÍCH :
  1. Cách Tính [Phí Tối Thiểu] <= [Số Tiền] x [Phí Phần Trăm] + [Phí Cố Định] <= [Phí Tối Đa]
  2. Hạn Thanh Toán là thời gian quý khách phải thanh toán cho đơn hàng sau khi được tạo ra. Được tính bằng cách lấy Hạn Thanh Toán nhỏ hơn của 02 phương thức có trong giao dịch.
    Ví dụ :
    • Quý khách bán BTC nhận Vietcombank thì Hạn Thanh Toán15 Phút